ورود     ثبت نام
 
 
Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 

ادبیات جنگ
راه به وجود آوردن یک شاهکار جنگی
راه به وجود آوردن یک شاهکار جنگی نویسندگان می توانند این نکته را مد نظر داشته باشند تا در هنگام نوشتن آثار خود ، بگذارند هر چه در توان دارند از جهان بینی خود و از دریافت خود از جهان های بیرونی و درونی و از سبک نویسندگی خود ، در آثار شان بیاید... .
تعداد مشاهده : 1340 -  چهارشنبه، 2 ارديبهشت 1388  11:05:16

راه به وجود آوردن یک شاهکار جنگی

محمد طالبی

نویسندگان می توانند این نکته را مد نظر داشته باشند تا در هنگام نوشتن آثار خود ، بگذارند هر چه در توان دارند از جهان بینی خود و از دریافت خود از جهان های بیرونی و درونی و از سبک نویسندگی خود ، در آثار شان بیاید . یک اثر واقعی می بایست از گوشت و خون نویسنده باشد و آن گاه است که مدارک زنده ای خواهند بود راستین و حیاتی ، از پوشیده ترین احساسات هم عصرانشان .

این مسئله نوعی از پیروزی فرد در ادبیات معاصر است که مفهوم و اعتبار اجتماعی عظیم بدان می بخشد . مسأله ای که در این جا مطرح می شود . مسأله ی خصلت های رابطه آفرین در ادبیات و هنر و نیروی ایجاد رابطه به مثابه بخش حیاتی از هر قریحه ی راستین می باشد . ادبیات یکی از راه های ارتباط مردمان است . هر اثر ادبی موقعیتی را بوجود می آورد که در آن ، هر آن کسی که روی ادبیات به سوی اوست ، با هر آن کس که آنرا آفریده یا می آفریند و با همه آنان که تأثیر آن را در یافته یا خواهند یافت وارد شکل خاصی از ارتباط می شود . معنا و مقصود اثر در ادبیات رابطه با خوانندگان است . برای نمونه به ادبیات جنگ روی می آوریم . شاید بعضاً این سوال نزد نویسندگان جنگ مطرح باشد که چرا درباره ی جنگ می نویسند ؟ و اصولاً در این راستا برای چه کسانی باید نوشت ؟ و چه بسا نویسندگان نتوانند به این دو سوال به طور جداگانه پاسخ دهند . اما پاسخ اینجاست که کار این دوستان هنرمند همواره می تواند پویشگر و حرکتمند باشد نویسندگان حوزه ی جنگ ، می توانند همواره برای آنان بنویسند که به پیش میروند چرا که خود نویسنده همواره خویشتن را به پیش برده است . کار ادبی در حیطه ی جنگ ، اگر پویه ای پیوسته به پیش نباشد ممکن است برای نویسنده بی معنی جلوه کند .

از خصلتهای ذاتی نویسنده در ادبیات جنگ ، روی آوردن پیوسته ی آن به سوی خوانندگان به شیوه ی تأثیر پذیری آنان از آثار ادبی است . می بایست به کسانی که برایشان می نویسند حس عطوفت را در خود پرورش دهند . کلمات را نه برای خرسندی خاطر آنها ، بلکه برای تجسم و انتقال آن اندیشه ها و عواطف یا حقایق و الهاماتی که از آن اویند ، عنایت نمایند . نویسنده همواره باید در راه بوجود آوردن یک شاهکار جنگی به مخاطب حس عطوفت داشته باشد و افکار ، احساسات و تصاویر خود را ، حتی در لحظه ی خلاقیت بیازماید و از خود بپرسد که آیا به خاطر خواننده و از درون افکار ، احساسات و تصاویری که به درون جنگ خواهند جهید نوشته های خود را چنان صیقل میدهد که شایسته ی کار باشد .

آنگاه است که توان هنرمندانه ی او خواهد بالید و زندگی و نیرو خواهد گرفت . اما اگر فقط به ارضای خود در خلوت تنهایی بپردازد ، توانائیش خورده و تراشیده و پژمرده خواهد شد و نیرو و حیاتش از کف خواهد رفت و یا به چار چوب مهر عزلت خورده ی ذهنی یک بعدی بدل خواهد شد که تنها به عنوان چیزی نا معمول و غریب جذاب خواهد بود . رابطه ی میان نویسنده با خواننده با گذشت زمان چه بسا تغییر بیابد . این مسئله ی مهمی در جهت خلق یک اثر ادبی و در خور توجه برای مخاطبین است . نویسنده باید نشان بدهد که تنها برای خواننده موجود خود نمی نویسد . چیز تازه ای درباره ی جنگ به خوانندان نشان می دهد می کوشد تا آن را با منظومه ای از تصویرهایی که از حقیقت آن نظرگاه هایی از جنگ قابل روئیت است بیافریند و از عقاید و اصول زیباشناسانه ای که خود باور دارد در اثر بپردازد و تا آن زمان که در اثرش ، خواننده را متعاقد می کند و او را با عقاید و احساسات خود ، شیفته و مجذوب می سازد ، سر حلقه ی محفل خوانندگان و حتی به یک معنی پدید آور آن محفل خواهد بود . علی رغم این ممکن است با عقیده ی وجود رابطه ی درونی میان نویسنده و خواننده هیچکس نتواند از پیش بگوید که رمانهای جنگی امروز چه معنایی می تواند برای خوانندگان فردا داشته باشد و یا اینکه اگر نویسنده قصد کند که با نوشتن آثاری خاص و شیوه ای اخلاقی خاص به جامعه ای خاص خدمت کند امکان این می رود که هدفش را گم کند و اثرش با مرگ وی بمیرد . من نمی توانم تصور کنم که اگر کتاب جنگی « جنگ و صلح » برای خدمت به یک سلسله ارزشهای خاص والا ، بوجود آمده بود ، امروز درباره ی طبیعت انسان و جنگ به مخاطبین چه می آموخت ؟ ارتباط زنده ی نویسنده با زمانه و رویدادهای عصر خود و یا هر نوع رابطه با خوانندگان هم عصرش ، ممکن است آثار او را برای نسلهای بعد دشوارتر سازد و فرصت های نامیرا شدن او را کم کند . اما چه بسیار نویسندگانی بودند که منحصراً درباره ی دورنمایه های نامیرا نوشته اند اما این امر آنانرا از افتادن به دامن فراموشی باز نداشته است . دلیل این امر آشکار است . آنانکه در جستجوی نامیرا یی اند از زندگی انسانها و از واقعیت همه ی آمال ، نشان که نسلهای بعدی را نیز به خود می کشد از دست می دهد . خطر واقعی که در کمین نویسنده است توجه کردن به زندگی معاصرانش نیست بلکه پیش و بیش از همه بی تفاوتی او به زندگی و به اطرافیان خویش است . چرا که آنکس که نسبت بهجهان نزدیک و بی واسطه ی خود بی تفاوت باشد نسبت به آن چه دورتر است بیگانه ای بیش نخواهد بود . اگر نویسنده ی حیطه ی جنگ ، سطحی ها و عنوانهای روز را به جای ارزشهای بنیادین و واقعی جنگ بگیرد و به قلب روندها و رخدادهایی که در جنگ و بین مردم روی می دهند نفوذ نکند همه ی کوشش خود را به کار نبسته است . رابطه ی راستین نویسنده با واقعیت معاصر ، نه صرفاً در تصویر کردن عناصر آشنای روزگار خود ، که در کشف های هنری او ، که با تازگی شان خواننده را به اعجاب می آورند و به طور کلی با نیروی عاطفی شان بر او تأثیر می کنند و او را متقاعد می سازند و در شیوه ی بر انگیختن خواننده به اندیشیدن و دریافتن حقیقت مندی جنگ و خویشتن جلوه گر می شود . اگر این کشف ها براستی معتبر باشند بر زندگی نسل های پرشمار تأثیر می گذارند .

با این همه آفریده های نویسنده ی هنرمند را زمان به محک میزند و تنها زمان است که می تواند درباره ی عمق و اعتبار آنها به داوری نهایی بنشیند . تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ توجیهی برای متمایز کردن پیشرفت های عظیم ادبی از زمانه ای که در آن بوجود آمده اند و برای به کلی مجزا دانستن این دو ، وجود ندارد . در واقع از چشم تاریخ تنها قریحه اهمیت دارد . پیوندهای میان دوران های مختلف ، نیروی رابطه آفرینی آثار نویسندگان را تأیید می کند و نشان می دهد . پیشروی های خلاق آنان که در نتیجه ی نفوذی عمیق به درون زندگی دورانشان حاصل می آید سنگ پایه ای است که بر پایه آن ارتباط با خوانندگان و نسل های آینده را بنا می کنند .

  
[ نام ]
   
[ ایمیل ]